Privacyverklaring Interrand

Interrand is de afvalintercommunale van de gemeente Hoeilaart, Tervuren en Overijse.

Interrand is een opdrachthoudende intergemeentelijk samenwerkingsverband dewelke op verscheidene manieren instaat voor de huishoudelijke afvalinzameling.

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en hoe hiermee omgegaan wordt om de statutaire afspraken te realiseren, dit conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Dit betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.

Bij vragen over deze privacyverklaring kan je steeds contact opnemen via onderstaande contactgegevens: Info@interrand.be.

Interrand J.B. Charlierlaan 78 1560 Hoeilaart

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Interrand verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 • het beheer van de dagelijkse werking;
 • het melden van een technische storing waardoor de dienstverlening aan hun adres niet kan plaatsvinden zoals werd afgesproken;
 • het behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid;
 • het beantwoorden van vragen of het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling;
 • het naleven van wettelijke plichten en rechterlijke bevelen;
 • het sanctioneren van het ongeoorloofd betreden van de recyclageparken;
 • het inzamelen van afval, waaronder het op vraag van betrokkenen inzamelen op een bepaald adres (zoals grofvuil, asbest, snoeihout);
 • Beheren van ondergrondse afvalcontainers;
 • het vaststellen van milieuovertredingen (bijvoorbeeld bij sluikstorten);
 • het verzorgen van communicatie en het verstrekken van informatie over afvalinzameling.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Welke gegevens verwerken wij?

 • Identificatie- en contactgegevens (naam, telefoonnummer, (e-mail)adres…);
 • Persoonsgegevens van personen die een mail versturen voor informatie via de website;
 • Betalingsgegevens;
 • Rijksregisternummers;
 • Kentekenplaten;
 • Persoonsgegevens verzameld via functionele en analytische cookies;
 • Persoonsgegevens ter verwerking van personeelsadministratie;
 • Camerabeelden in het kader van bescherming en veiligheid op de recyclageparken en in het kader van bestuurlijke handhaving.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

Persoonsgegevens die Interrand verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt. Concreet worden de gegevens enkel gedeeld met volgende categorieën ontvangers:

 • Verwerkers die instaan voor de ICT-infrastructuur;
 • Andere overheidsdiensten waarbij de doorgifte van de gegevens wettelijk noodzakelijk is;
 • Andere overkoepelende organisaties;
 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor administratieve doeleinden in kader van de dienstverlening;
 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor veiligheidsdoeleinden in kader van de dienstverlening;
 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor logistieke doeleinden in kader van de dienstverlening.

Interrand wisselt uw gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens?

 We verwerken gegevens op basis van de volgende verwerkingsgronden:

 • Noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.  Hierbij kan worden verwezen naar artikel 26 van het Materialendecreet;
 • Toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden;
 • Noodzaak ter uitvoering van een overeenkomst;
 • Noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Bewaartermijn

Interrand bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Camerabeelden worden maximaal 1 maand bewaard, tenzij de beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade, van overlast of het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer. Deze beelden kunnen langer bewaard worden door de lokale politie conform o.a. de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

Persoonsgegevens verkregen op basis uw toestemming kunnen op elk moment ingetrokken worden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • Recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen.
 • Recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren.
 • Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens
 • Recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier om wettelijke redenen in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens niet meer te gebruiken. U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Voor onze contactgegevens, zie bovenaan deze privacyverklaring. U zult dan steeds uw identiteit moeten aantonen door een recto verso kopie of scan van uw elektronische identiteitskaart aan te hechten. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren. Als we niet aan uw rechten kunnen voldoen, dan zullen wij dit motiveren.

Nieuwsbrieven

Wij sturen verschillende soorten nieuwsbrieven vanuit onze diensten. U ontvangt deze als u hierop intekende of gekend bent als klant van één van onze diensten. Wenst u een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven 

Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die door ons worden organiseert, kunnen er foto’s en sfeerbeelden worden gemaakt. Bent u herkenbaar op een dergelijke foto, dan mag u ons vragen om deze te verwijderen of uzelf onherkenbaar te laten maken. Wij zullen hiervoor het nodige doen.   Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal wordt er vooraf om uw toestemming gevraagd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als Interrand geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Archivering

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.

Wijziging privacyverklaring

Interrand kan zijn privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 24 maart 2023.

Contactinformatie GBA

De Gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende autoriteit in België op gebied van privacybescherming. Meer info kan je terugvinden op hun website: Startpagina burger | Gegevensbeschermingsautoriteit

Contactinformatie VTC 

De VTC is de toezichthoudende autoriteit bevoegd voor Vlaamse overheden en instanties op gebied van privacybescherming. Meer info kan je terugvinden op hun website: Vlaamse Toezichtcommissie | Vlaanderen Intern