In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en het hiermee omgegaan wordt. Afvalintercommunale Interrand houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd. 

Dit betekent dat wij: 
•    persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze             Privacyverklaring; 
•    verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
•    vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is; 
•    passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen; 
•    geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
•    de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.    

Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen via onderstaande contactgegevens:    Intercommunale Interrand
J.B. Charlierlaan, 78  
1560 Hoeilaart 
info@interrand.be
02 658 95 41

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door afvalintercommunale Interrand verwerkt ten behoeven van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

•    om de gevraagde dienstverlening te kunnen verstrekken; 
•    om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van afvalintercommunale Interrand;   
•    het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene). Deze toestemming kan ten alle tijde terug ingetrokken worden;
•    het opstellen van dagelijkse lijsten en/of sturen van een bevestigingsmail voor de reservatie van diensten, zoals de ophaling snoeihout, zwerfvuil, sluikstort of het         boeken van een afspraak op het recyclagepark van Tervuren;
•    het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die de afvalintercommunale Interrand verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt. 
 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. 
 
De afvalintercommunale Interrand deelt geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn

Afvalintercommunale Interrand bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. 

Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan), door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of i.o.v. u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te laten legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie indien dit onevenredig veel moeite kost. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als afvalintercommunale Interrand geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

Archivering

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het ook op archivering in het algemeen belang. Wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden. 

Wijziging privacyverklaring

Afvalintercommunale Interrand kan zijn privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring.

Contactinformatie GBA

GBA is de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over privacy en GDPR kan je vinden op https://www.gegevensbeschermin...

Mijn recyclagepark

Mijn ophaalkalender